අබ සහ බිත්තර සමග චිකන් පපුව

මිරිස් කුකුල් මස් මේ අමිත්තියේ කුකුළු මස් පිඟානේ විශේෂ රසයක් අබ ඇටයේ සාපේක්ෂ දීර්ඝ marinade විසින් දෙනු ලැබේ. පරිපූර්ණ සහ අද්විතීය කුළුබඩු රසයක් අරුංගල එකතු කිරීම සමඟ අබ ඇටය. අලෙවිකරන ලද සංයෝග තිබේ නම් හෝ මෙම නිෂ්පාදන දෙක ස්වාධීනව සම්බන්ධ කළ හැකිය. බිත්තර ආහාර පිසීමට එකතු. උදෑසන ඔබ මස් මාරු කර ගත හැකි අතර රසවත් හා ඉස්ම සහිත මස් කෑම සඳහා සූදානම් කරන්න.

මිරිස් කුකුල් මස් මේ අමිත්තියේ කුකුළු මස් පිඟානේ විශේෂ රසයක් අබ ඇටයේ සාපේක්ෂ දීර්ඝ marinade විසින් දෙනු ලැබේ. පරිපූර්ණ සහ අද්විතීය කුළුබඩු රසයක් අරුංගල එකතු කිරීම සමඟ අබ ඇටය. අලෙවිකරන ලද සංයෝග තිබේ නම් හෝ මෙම නිෂ්පාදන දෙක ස්වාධීනව සම්බන්ධ කළ හැකිය. බිත්තර ආහාර පිසීමට එකතු. උදෑසන ඔබ මස් මාරු කර ගත හැකි අතර රසවත් හා ඉස්ම සහිත මස් කෑම සඳහා සූදානම් කරන්න.

අමුද්රව්ය: උපදෙස්