උදෑසන ආහාරය සඳහා බනිස්

බටර් තොරව ෙබ්කිං කිරීම මෙම බනිස් සඳහා වට්ටෝරුව, උදෑසන හෝ රාත්රී කෑම සඳහා ඖෂධ පැළෑටි සමඟ කුඩා බනිස් වලට සේවය කිරීමට කැමති අයට, කුස්සියේ දිගු නොවීමට කැමති අය සඳහා සිත්ගන්නාසුළු වනු ඇත. මම නැවුම් parsley භාවිතා, කෙසේ වෙතත්, රසවත් වියළි ඖෂධ පැළෑටි සහිත රස වඩා රසවත් වනු ඇත. මෙම පරීක්ෂණය සඳහා කුකුළු චීස්, මෘදු හා අම්ල නොවන තෝරා ගන්න. එවිට ඇනූ යනු ප්රත්යාස්ථ හා පරිපූර්ණ වේ.

බටර් තොරව ෙබ්කිං කිරීම මෙම බනිස් සඳහා වට්ටෝරුව, උදෑසන හෝ රාත්රී කෑම සඳහා ඖෂධ පැළෑටි සමඟ කුඩා බනිස් වලට සේවය කිරීමට කැමති අයට, කුස්සියේ දිගු නොවීමට කැමති අය සඳහා සිත්ගන්නාසුළු වනු ඇත. මම නැවුම් parsley භාවිතා, කෙසේ වෙතත්, රසවත් වියළි ඖෂධ පැළෑටි සහිත රස වඩා රසවත් වනු ඇත. මෙම පරීක්ෂණය සඳහා කුකුළු චීස්, මෘදු හා අම්ල නොවන තෝරා ගන්න. එවිට ඇනූ යනු ප්රත්යාස්ථ හා පරිපූර්ණ වේ.

අමුද්රව්ය: උපදෙස්