කුකුළුමු බඩ හා පීකිං ගෝවා සමග සලාද

කුකුල් මස් සමග සලාද මෙම සලාදයේ ප්රධාන සංරචක කුකුල් මස්. විශේෂ චිකන් බඩ මත විශේෂයෙන් පිසූ, රසය පිළිබඳ මූලික tonality නිර්මාණය. ඔබ කොතරම් ප්රයෝජනවත් කුකුළු බඩ ද (නාවල ලෙසද හැඳින්වේ) දන්නේද? ඔවුන්ගේ හිසකෙස් සහ සමේ සුන්දරත්වය සඳහා වගකිව යුතු ප්රෝටීන් හා විටමින් බහුල ඒවා වේ. ඊට අමතරව, එය කුඩා දරුවන්ට ලබා දිය හැකි ආහාරමය නිෂ්පාදනයක් වන අතර, එය "මා ආහාර වේලක්" වුවද, පවා. චිකන් බඩ තෝරා විට, ඔවුන්ගේ නැවුම්බව ගැන අවධානය යොමු කරන්න. වඩාත්ම නැවුම් නැවුම් බඩ, ශීත කළ නැත. ඒවා ඉක්මනින් පිසින ලද අතර ඉතා මෘදු වේ. ශීත ඍතුවේ දී ශීත කළ, උකු රළු හා දීර්ඝ තාපාංක අවශ්ය වේ. කුකුළුමු බඩ හා පෙයිකින් ගෝවා සමග සලාද ඔබේ සෞඛ්යය පවත්වා ගැනීමට සහ අලංකාරය රැකගැනීමට අවශ්යයි. ඔහු සම්පුර්ණයෙන්ම හැඟීමක් ඇතිව, නමුත් එකම අවස්ථාවේදීම පහසුවෙන්ම ලිහිල් කරයි. ඔබ මෙයොනීස් හෝ ඇඹුල් ක්රීම් පිරවිය හැක.

කුකුල් මස් සමග සලාද මෙම සලාදයේ ප්රධාන සංරචක කුකුල් මස්. විශේෂ චිකන් බඩ මත විශේෂයෙන් පිසූ, රසය පිළිබඳ මූලික tonality නිර්මාණය. ඔබ කොතරම් ප්රයෝජනවත් කුකුළු බඩ ද (නාවල ලෙසද හැඳින්වේ) දන්නේද? ඔවුන්ගේ හිසකෙස් සහ සමේ සුන්දරත්වය සඳහා වගකිව යුතු ප්රෝටීන් හා විටමින් බහුල ඒවා වේ. ඊට අමතරව, එය කුඩා දරුවන්ට ලබා දිය හැකි ආහාරමය නිෂ්පාදනයක් වන අතර, එය "මා ආහාර වේලක්" වුවද, පවා. චිකන් බඩ තෝරා විට, ඔවුන්ගේ නැවුම්බව ගැන අවධානය යොමු කරන්න. වඩාත්ම නැවුම් නැවුම් බඩ, ශීත කළ නැත. ඒවා ඉක්මනින් පිසින ලද අතර ඉතා මෘදු වේ. ශීත ඍතුවේ දී ශීත කළ, උකු රළු හා දීර්ඝ තාපාංක අවශ්ය වේ. කුකුළුමු බඩ හා පෙයිකින් ගෝවා සමග සලාද ඔබේ සෞඛ්යය පවත්වා ගැනීමට සහ අලංකාරය රැකගැනීමට අවශ්යයි. ඔහු සම්පුර්ණයෙන්ම හැඟීමක් ඇතිව, නමුත් එකම අවස්ථාවේදීම පහසුවෙන්ම ලිහිල් කරයි. ඔබ මෙයොනීස් හෝ ඇඹුල් ක්රීම් පිරවිය හැක.

අමුද්රව්ය: උපදෙස්