මෙයොනීස් යටතේ මුල්ලි වට්ටෝරුව

1. මසුන් ඉවත් කරන්න, අභ්යන්තරය අවහිර කරන්න, ගිලිනු ඉවත් කරන්න. පෙති කපා මුල්ලේ (පළල අමුද්රව්ය: උපදෙස්

1. මසුන් ඉවත් කරන්න, අභ්යන්තරය අවහිර කරන්න, ගිලිනු ඉවත් කරන්න. සෙන්ටිමීටර් තුනක් පමණ පෙති කපා ඇත. අපි පරිස්සමෙන් මාළු සෝදන්නෙමු. අපි ජලය කාන්දු කරමු. 2. බඳුනක මාළු දමා, කුළුබඩු සහ ලුණු එකතු කරන්න. සියල්ල පරෙස්සමින් මිශ්ර. මිනිත්තු 30 ක් පමණ අපි මසුන් ඇල්ලීම සිසිල් ස්ථානයක තබමු. ඇය ටිකක් උද්යෝගිමත් විය යුතුය. 3. ලෙමන් යුෂ මාළු ඉසිය, කුඩා මෙයොනීස් එකතු කරන්න. මාළු කැබලි සියල්ල මෙයොනීස් සමග සමානව ආලේප කර ඇත. 4. අපි එළවළු තෙල් සමග පඳුරු, මසුන් කෑලි දමා, මෙයොනීස් සෝස් ඉතිරි, කුළු බඩු හා ලෙමන් යුෂ සමග ඉහළට. ඔබට වියළි සුදු වයින් එකතු කළ හැකිය. 5. මිනිත්තු හතළිහකට විනාඩි 45 ක්, උඳුන තුල කුට්ටි තබා ගන්න. අපි ලෙමන් හරිතයන් සහ පෙති සමග සැරසිලි කර අලංකාර කරමු. බඳුන සූදානම්.

මෙහෙවර: 8