ලෙමන් රසය සමග සීනි බිස්කට්

1. මධ්ය ස්ථානයෙහි රාක්කය තබා උෂ්ණත්වය සෙන්ටිමීටර 200 ක් දක්වා තාපනය කරන්න. අමුද්රව්ය : උපදෙස්

1. මධ්ය ස්ථානයෙහි රාක්කය තබා උෂ්ණත්වය සෙන්ටිමීටර 200 ක් දක්වා තාපනය කරන්න. පාච්මන්ට් කඩදාසි හෝ සිලිකොන් මැටි සහිත ෙබ්කි තැටියක් ලුහුටා යන්න. භාජක මික්සර් වලදී බටර්, සීනි හා කුඩු කළ සීනි මිනිත්තු 5 ක මධ්ය ප්රමාණයේ වේගයකින් පහර දෙයි. එක් එක් එකතු කිරීමෙන් පසුව පිහිනීම එක් වරක් එක් බිත්තර එකතු කරන්න. 2. වැනිලා හා ආමන්ඩ් සාරය සහ ලෙමන් රසය එකතු කරන්න තත්පර 10 ක්. ෙබ්කිං කුඩු සහ ලුණු එකතු කරන්න. අඩු වේගයක් අඩු කිරීම සහ පිටි එක් වරකට එක් කුසලානක්. එක් එක් එකතු කිරීම අතර තත්පර 15 ක් බීම. ප්ලාස්ටික් එතීම සඳහා දැඩි ලෙස ඔතා ඇති අතර එය සතියක් දක්වා ශීතකරණය තුළ ගබඩා කළ හැකිය. 6 මි.මී. ඝණකම දක්වා ඇනූ දිය යුතුය. 3. පැය 2 ක් සඳහා ඇනූ සිසිල් කරන්න. විවිධ අච්චු භාවිතයෙන් පිටි ගුලිය ඉවත් කිරීම. 4. ආලෝකය රන්වන් වර්ණ තෙක් මිනිත්තු 7 ක් පමණ ෙබ්කිං තැටි මත බිස්කට් පිළිස්සීම. උයලා පිසූ අක්මාව සිසිල් කිරීම සඳහා අවශ්ය නම්, අයිස්වලින් අලංකාර කරන්න.

සේවය: 10-12