හතු හා tortellini සමග සොසේජ්

1. උඳුන 175 ක් දක්වා උනු. සොසේජස් සහ හතු කපා. සිහින් ව සුදුළූනු කපන්න. අමුද්රව්ය: උපදෙස්

1. උඳුන 175 ක් දක්වා උනු. සොසේජස් සහ හතු කපා. සිහින් ව සුදුළූනු කපන්න. කූඩු බවට ලූනු කපන්න. ඔලීව තෙල් 1 tablespoon සමඟ ඉහළ තාපය මත කබලෙන් ලිපට උණුසුම්. එය හරිත දුඹුරු තෙක් කබලෙන් ලිපට හා ෆ්රයි වෙත කැඩුණු සොසේජස් එකතු කරන්න. තහඩු මත සොසේජස් දැමීම සහ පසෙකට තැබිය යුතුය. 2. සැහැල්ලු ෆ්රයි සුදුළූණු සහ ලූනු සැහැල්ලු ලෙස, දුඹුරු, තුරු විනාඩි 10 පමණ තෙක් මධ්ය තාපය මත හතු සහ ෆ්රයි එකතු කරන්න. 3. පැකේජයේ උපදෙස් අනුව tortellini සකස් කරන්න. ඔලීව තෙල් සමග වත්, තුවායක් සමග බඳුනට වැසීමට සිදුවේ. 4. ආහාර සැකසීමේදී Mascarpone චීස් සහ අග්ගිස් කොළ මිශ්ර කරන්න. 5. සොසේජස් සහ හතු සමග චීස් ස්කන්ධය සමජාතීය වන තෙක් කලවම් වීම. මිශ්රණය ඝනකම වැඩියි නම්, අපේක්ෂිත අනුකූලතාව ලබා ගන්නා තෙක් කුඩා කුකුල් මස් ටිකක් එකතු කරන්න. රස කිරීමට ලුණු හා ගම්මිරිස් සමග කන්නයේ. 6. tortellini වලින් ස්කන්ධය දැල්වීම. මිශ්රණයකින් මිශ්රණයකින් මිශ්රණයක් තබා ගන්න. 7. මොට්සැරැල්ලා චීස් සමග ඉසිය යුතු ය. චීස් දුඹුරු පැහැයක් ගනී තෙක් විනාඩි 30 ක් උඳුන තුල සහ රවුම් කේක් තැනීම. 8. උඳුනෙන් ඉවත් කර කැඩුණු අග්ගිස් සමග සැරසුණු සේවය සැපයීම.

සේවය: 6