චිලී සෝස් වට්ටෝරුව

අමුද්රව්ය: බීජ ඉවත් කිරීම මගින් මිරිස් ගම්මිරිස් කපන්න. සුදුළූණු (හිස් 1-3) සිහින් ව සෝදාගන්න. අමුද්රව්ය : උපදෙස්

අමුද්රව්ය: බීජ ඉවත් කිරීම මගින් මිරිස් ගම්මිරිස් කපන්න. සුදුළූණු (හිස් 1-3) සිහින් ව සෝදාගන්න. සාස්පාන් ගම්මිරිස්, සුදුළූණු සහ විනාකිරි මිලි ලීටර් 150 ක ඒකාබද්ධ කරන්න. ලුණු තේ හැඳි 5 ක් සහ සීනි තේ හැන්දක එක් කරන්න. විනාඩි 15 ක් ආහාර පිසීමට උනු. එවිට මිශ්රණයක මිශ්රණයට පහර දීම සහ භාජනයක් හෝ බෝතලය තුළට වත් කරන්න. සිසිලන සඳහා ශීතකරණයක් තුළ තබා ගන්න. එසේම සෝස් දී, විවිධ ඖෂධ පැළෑටි හා කුළු බඩු එකතු කළ හැකිය.

සේවය: 1