දුම් පෑන් සහිත සලාද

ටින් කරල් වලින් ද්රවයක් ඉවතට ගන්න. අමුද්රව්ය සමඟ මිශ්ර කිරීම සඳහා භාජනයක් තුළ ගොඩක් බවට පත් කරන්න : උපදෙස්

ටින් කරල් වලින් ද්රවයක් ඉවතට ගන්න. සලාද මිශ්ර කිරීම සඳහා බඳුනක් තුළ අපි ගොඩක් කරමු. බිත්තර කුඩා කැට කපා දැඩි ලෙස උනු. අපි එකම ප්රමාණයෙන් කුට්ටි පිපිඤ්ඤා කපා. හැකි තරම් කුඩා සහ සිහින් ව කුඩා ලොකු පිදුරු ලූනු සමග හැම් කපා. අපි කුඩා කැට කපා සූදානම් වන තුරු අපි අර්තාපල් උනු. සියලු අමුද්රව්ය, ලුණු හා ගම්මිරිස්, මෙයොනීස් සමග කන්නය, නැවුම් ඖෂධ පැළෑටි සමග ඉසිය යුතු ය. දුමාර බේකන් සමග සලාද සූදානම්!

මෙහෙවර: 4