උයන් "ජයග්රාහකයා"

රොටිය මුවහත් කිරීමට පෙති කපනු ඇත.අපි රසවත් ක්රීම් සහිත මැස්සන් එක් එක් පෙති කැටි ගැසීම. අමුද්රව්ය: උපදෙස්

රොටිය මුවහත් කිරීමට පෙති කපන්න රසවත් බටර් සමග එක් පෙත්තක් ලිහිසි කරන්න. තේ හැන්දකින් ඉහළින් රතු පැහැති මාළු බඳුනක් තැබිය යුතුය. ඉන්පසු සලාද කොළ සමග විශාල කෑමක් සැරසීමෙන් පසුව අලංකාර ලෙස බටර් සහ කේවියර් සමග පෙති දමන්න. අවසානයේදී ලෙමන් පෙති සමග සැරසීම. Bon appetit!

සේවය: 10