වට්ටක්කා පීයි

පළමුව, ඔබට ඉරිඟු පිටි අවශ්යයි. එය තුල ඉරිඟු බීජ ඇඹරීමට හොඳම ය : අමුද්රව්ය: උපදෙස්

පළමුව, ඔබට ඉරිඟු පිටි අවශ්යයි. එය ඉරිඟු ධාන්ය පිටි ධාන්ය බවට කපන්න, සහ දැනටමත් සූදානම් මිලදී ගැනීමට නොවේ. එය විසිකරන්න. ඉන්පසු, එය වසා පියන යටින් වට්ටක්කා පිසිනු ලබන්නේ මෘදු හා මස් බවට පත් වන තුරුය. බඳුනක දී වට්ටක්කා ඉස්ම සහ ඉරිඟු පිටි මිශ්ර කරන්න. බුරුල්ල. එවිට බිත්තර එකතු කරන්න. බුරුල්ල. කිරි සීනි සහ වැනිලා වට්ටෝරුවක් එකතු කරන්න, උදුන සහ ආවරණ ඉවත් කරන්න, රාත්රියේ තබා ගන්න (හැකි නම්). එවිට, මිශ්රණයට වට්ටක්කා සහ පිටි එකතු කරන්න. රම් වීදුරුවක් සහ ලුණු පොල්ලක් වත් කරන්න. මිනිත්තු කිහිපයක් සඳහා ශීතකරණයක් තුළ පුලුස්සන ලද ආහාරය ස්නානය කරන්න. එවිට, ස්වරූපයට 1 tablespoon එකතු කරන්න. ඉරිඟු පිටි සහ ආකෘතිය බෙදාහරින්න. පිපිඤ්ඤයේ පිහිය තෙක් ඇනූ වන තුරු හෝ පැය 1 ක් හෝ උණුසුම් උඳුනක දී වට්ටක්කා පිටි ගුලිය සහ පිටි වත් කරන්න. උඳුනෙන් ඉවත් වන අතර එය විනාඩි 10 සඳහා විවේකයක් ලබා දේ. උණුසුම් හෝ සීතල, ප්රසන්න රුචිකත්වයකින් සේවය කරන්න.

සේවය: 8-10