ආහාර පිසීමේ ඉතිහාසය පිළිබඳ ඉතිහාසය කුමක්ද දැයි හැම දෙයක්ම දන්නවා. හැම දෙයක්ම කෑවා. නමුත් එය මුලින්ම පැමිණි පළමු පුද්ගලයා කවුරුන්දැයි කිසිවෙකුට නොකියයි. මෙම ප්රසිද්ධ ආහාරයේ ආරම්භය ගැන මත කිහිපයක් තිබේ. ප්රඥප්තියට අනුව, පිලාවුස්හි අලේලර් ඇලෙක්සැන්ඩර්ගේ සොයාගැනීමකි. එය ආහාරවලින් පිරුණු හා කුළුබඩු සහිත ආහාරවලට ආවේණික විය. තවත් පුරාවෘත්තයක සඳහන් පරිදි, ලියන ලද මූලාශ්රවලින් සාක්ෂි ලෙස, පැරණි වැසියන්ගෙන් නැඟෙනහිර වැසියන් අතර බහුලව ව්යාප්තව ඇත. උදාහරණයක් වශයෙන්, 10 වන හා 11 වන ශතවර්ෂයේ පුරාණ ලියවිලිවල ලියැවුණු පළමුවන ප්රකාශය පළමුවෙන් සඳහන් කර ඇත. එමෙන්ම උතුම් ස්වාමියා සුව කිරීම පිණිස අවිචෙනා බත් සහ මස් කෑමක් භාවිතා කළ ආකාරය ගැන පුරාවෘත්තයක් පවා තිබේ. අනතුරුව, ප්රසිද්ධ විද්යාඥයකු සහ සහල් බත් ලෙස හඳුන්වන ලදී. ගාලු පලාවා යන තේමාවේ තේමාවක් මත වට්ටෝරුව වෙනස් කිරීම මා යෝජනා කරනවා.

ආහාර පිසීමේ ඉතිහාසය පිළිබඳ ඉතිහාසය කුමක්ද දැයි හැම දෙයක්ම දන්නවා. හැම දෙයක්ම කෑවා. නමුත් එය මුලින්ම පැමිණි පළමු පුද්ගලයා කවුරුන්දැයි කිසිවෙකුට නොකියයි. මෙම ප්රසිද්ධ ආහාරයේ ආරම්භය ගැන මත කිහිපයක් තිබේ. ප්රඥප්තියට අනුව, පිලාවුස්හි අලේලර් ඇලෙක්සැන්ඩර්ගේ සොයාගැනීමකි. එය ආහාරවලින් පිරුණු හා කුළුබඩු සහිත ආහාරවලට ආවේණික විය. තවත් පුරාවෘත්තයක සඳහන් පරිදි, ලියන ලද මූලාශ්රවලින් සාක්ෂි ලෙස, පැරණි වැසියන්ගෙන් නැඟෙනහිර වැසියන් අතර බහුලව ව්යාප්තව ඇත. උදාහරණයක් වශයෙන්, 10 වන හා 11 වන ශතවර්ෂයේ පුරාණ ලියවිලිවල ලියැවුණු පළමුවන ප්රකාශය පළමුවෙන් සඳහන් කර ඇත. එමෙන්ම උතුම් ස්වාමියා සුව කිරීම පිණිස අවිචෙනා බත් සහ මස් කෑමක් භාවිතා කළ ආකාරය ගැන පුරාවෘත්තයක් පවා තිබේ. අනතුරුව, ප්රසිද්ධ විද්යාඥයකු සහ සහල් බත් ලෙස හඳුන්වන ලදී. ගාලු පලාවා යන තේමාවේ තේමාවක් මත වට්ටෝරුව වෙනස් කිරීම මා යෝජනා කරනවා.

අමුද්රව්ය: උපදෙස්