ඇපල් පයි කෝසා

ස්කයිට් - ඇපල් අලංකාරය ඇපල් යනු පයිප් සඳහා වඩාත් සාරවත් පිරවුමකි. අද අපි ගෝඩය තුළ සුවඳැති ඇපල් ගෙඩියක් කරමු. අපේ කේක් උත්සවය හා අලංකාරය වනු ඇත. මෙම කේක් හා අමුත්තන් හමුවීමට පාපයක් නොවේ, හා ඥාතීන් පුදුම. යීස්ට් පරීක්ෂණයේ සංයුතිය ඉතාමත් සාර්ථකයි. පයිට් රසය, ඇනූ හා පුරවන ලද කුළු බඩු වලට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි දුහුවිල්ලේ ඇපල් පමණක් කළ නොහැක. ඕනෑම ඉන්ධන වර්ගයක් - පළතුරු, එළවළු, මාළු හෝ මස් එවැනි පයි එකක් රසවත් වනු ඇත. උත්සාහ කරන්න, ඇපල් ගෙඩිය තම්බන්න!

ස්කයිට් - ඇපල් අලංකාරය ඇපල් යනු පයිප් සඳහා වඩාත් සාරවත් පිරවුමකි. අද අපි ගෝඩය තුළ සුවඳැති ඇපල් ගෙඩියක් කරමු. අපේ කේක් උත්සවය හා අලංකාරය වනු ඇත. මෙම කේක් හා අමුත්තන් හමුවීමට පාපයක් නොවේ, හා ඥාතීන් පුදුම. යීස්ට් පරීක්ෂණයේ සංයුතිය ඉතාමත් සාර්ථකයි. පයිට් රසය, ඇනූ හා පුරවන ලද කුළු බඩු වලට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි දුහුවිල්ලේ ඇපල් පමණක් කළ නොහැක. ඕනෑම ඉන්ධන වර්ගයක් - පළතුරු, එළවළු, මාළු හෝ මස් එවැනි පයි එකක් රසවත් වනු ඇත. උත්සාහ කරන්න, ඇපල් ගෙඩිය තම්බන්න!

අමුද්රව්ය: උපදෙස්