කපුරු සහිත හරිත සලාදයක්

Zucchini සිහින් පෙති කපා, එක් පෙත්තක් කොටස් 4 කට බෙදා ඇත. ක්ලා අමුද්රව්ය: උපදෙස්

Zucchini සිහින් පෙති කපා, එක් පෙත්තක් කොටස් 4 කට බෙදා ඇත. අපි zucchini මෘදු වන තෙක් මධ්යම තාපය සඳහා 4-5 විනාඩි සඳහා ෆ්රයි කුඩා තෙල් සමග රත් පිහින් පිඟානක් තුළ zucchini පෙති ය. අපි තුනී වළලු සමග ලීක්ස් කපා සලාද පාත්රයෙහි තබා ගන්න. ඒ වගේම, සිහින් පෙති කපන ලද සැල්දිරි දඬු එක් කරන්න. Rukkolu mine හා එය කපා තොරව සලාද එකතු කරන්න. Zucchini ස්වල්ප සිසිල් (අවම වශයෙන් කාමර උෂ්ණත්වයට) සිසිලන විට, ඒවා සලාද පාටට එකතු කරන්නෙමු. අවසාන වශයෙන්, අති ක්ෂීරපාය සහිත කුඩා කාටර් එකතු කරන්න. අපි සලාද මිශ්ර, කිසිවක් අවශ්ය නැහැ - zucchini සිට අති ක්ෂාර සහ ඔලිව් තෙල්. සලාද සලාදයක් විනාඩි කීපයක් සඳහා ඉඩ දෙන්න, රස සහ ඇරෝමා පොඟවා, පසුව මේසය වෙත සේවය කරන්න. Bon appetit! ;)

සේවය: 2