ගෝවා අන්නාසිවලින් තැම්බූ

නව ආහාරයක් ලෙස සාදිනු ගෝවා මෙම වට්ටෝරුව දිනපතා ආහාර වේලෙහි විවිධාකාර වනු ඇත. ආහාරවල සංයුතියට සුදුළූණු, සෝයා සෝස් සහ අන්නාසි (කෑලි හා සිරප්) ඇතුළත් වේ. විශේෂයෙන් රසවත් හා සුවඳින් ඇති නිෂ්පාදන, නමුත් එය දීප්තිමත් වන අතර ඔවුන් එක් එක් රසවත් පිංතූරයේ එකට එකතු වී තනි තනිවම හැඟීමක් ඇති නොවේ. මෙම ආහාරයේ වාචික ප්රභවයෙන් සංයුතියෙන් කුකුල් මස් බැහැර කිරීම සිදුවේ. අන්නාසි යුෂ ලෙස, අන්නාසි වල අන්නාසි භාවිතා කරයි. ළූණු හා ගෝවා බදින විට, ඔබට කිසියම් කුඩා සීනුවක් ගම්මිරිස් එකතු කළ හැකිය. චිකන් ෆිලට් තම්බා භාවිතා කරනු ලැබේ.

නව ආහාරයක් ලෙස සාදිනු ගෝවා මෙම වට්ටෝරුව දිනපතා ආහාර වේලෙහි විවිධාකාර වනු ඇත. ආහාරවල සංයුතියට සුදුළූණු, සෝයා සෝස් සහ අන්නාසි (කෑලි හා සිරප්) ඇතුළත් වේ. විශේෂයෙන් රසවත් හා සුවඳින් ඇති නිෂ්පාදන, නමුත් එය දීප්තිමත් වන අතර ඔවුන් එක් එක් රසවත් පිංතූරයේ එකට එකතු වී තනි තනිවම හැඟීමක් ඇති නොවේ. මෙම ආහාරයේ වාචික ප්රභවයෙන් සංයුතියෙන් කුකුල් මස් බැහැර කිරීම සිදුවේ. අන්නාසි යුෂ ලෙස, අන්නාසි වල අන්නාසි භාවිතා කරයි. ළූණු හා ගෝවා බදින විට, ඔබට කිසියම් කුඩා සීනුවක් ගම්මිරිස් එකතු කළ හැකිය. චිකන් ෆිලට් තම්බා භාවිතා කරනු ලැබේ.

අමුද්රව්ය: උපදෙස්