බර අඩු කිරීම සඳහා ගෝවා සුප්

මෙම ආශ්චර්යවත් සතියේ ආහාර ගැන ඔබ සමහරවිට ඇහුම්කන් දුන්නා . උපදෙස්

මෙම අද්භූත සතියේ ආහාර ගැන ඔබ සමහරවිට අසා ඇති අතර, බර අඩු කිරීම සඳහා ගෝවා සුප් භාවිතය එයයි. මම කොච්චර කාර්යක්ෂමද කියලා මම දන්නේ නැහැ - අතිරික්ත බර සමඟ ගැටළු මට නැති අතර, මම මේ සුප් ඉඳහිට ඉවත්වන්නේ, විවේක දිනයක් බවට පත් කිරීමයි. ආහාරයට අනුව ගෝවා සුප් එය සෑම දිනකම ආහාරයට ගත යුතු අතර, ජලය හෝ හරිත තේවලින් සෝදා පෝෂණය කළ කුඩා කොටස්වල දින 5-6 වාරයක් ආහාරයට ගත යුතුය. සුප් වලට අමතරව, ඔබට කළු පාන් ග්රෑම් 50 ක්, තම්බා බිත්තරයක් හෝ තෙත සහිත චීස් ග්රෑම් 50 ක් අනුභව කළ හැකිය. ඩේරා - මම හිතන්නේ හොඳ ප්රතිඵල ලැබෙනවා කියලා. බර අඩු කිරීම සඳහා ගෝවා සුප් සඳහා සරළ වට්ටෝරුව: 1. සිහින් ව එළවළු කපා. 2. සාස්පාන් තුළ සියලු එළවළු සාදා, සීතල වතුර ලීටරයක් ​​පුරවන්න. 3. සුප් එක නභිගත කරන්න, එවිට පියන විවෘත කළ පසු තවත් විනාඩි 15 කට වරක් සිසිල් කරන්න. සුප් එක පැත්තට පියනක් යට තබන්න ඉඩ දෙන්න. 4. මේ අවස්ථාවේදී, දුඹුරු සහල් පිසීමට සහ පසුව සුප් එකට නිමි සහල් එකතු කරන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඒ සියල්ලම. දැන් ඔබ බර නාස්තිය සඳහා ගෝවා සුප් කිරීමට කෙසේද දන්නවා. සෞඛ්යය මත බර අඩු කරගන්න :)

මෙහෙවර: 4