කුකීස් "ක්ෙලවර්"

1. චොකලට් චිප කුකියක් සාදන්න. මධ්ය භාජනයකින් පිටි, කොකෝවා කුඩු, දූෂණය එකතු කිරීම අමුද්රව්ය: උපදෙස්

1. චොකලට් චිප කුකියක් සාදන්න. මධ්ය භාජනයක දී පිටි, කොකෝවා කුඩු, ෙබ්කිං කුඩු සහ ලුණු සිදුරු කිරීම. විශාල භාජනයක් තුළ බදින ලද බටර් සහ සීනි. බිත්තර හා කසයක් එකතු කරන්න. වැනිලා සමග බටර්. එක් එක් එකතු කිරීමට පෙර හොඳින් ඇවිස්සීමත්, කට්ටල් දෙකක් මිශ්රණය එකතු කරන්න. 2. ඇනූ කොටස් දෙකකට බෙදෙන්න. දිග සෙන්ටිමීටරයක් ​​පමණ සෘජුකෝණාස්රයේ එක් එක් රෝල් කරන්න. එක් එක් ප්ලාස්ටික් අච්චුවකට ප්ලාස්ටික් හැඩයක් ලබා දෙයි. පැය දෙකක හෝ රාත්රියක ශීතකරණයක් තුළ තබන්න. 3. වැනිලා කුකිය සාදන්න. භාජනයක් තුළ පිටි සහ ලුණු එකතු කරන්න. විශාල භාජනයක් තුළ බදින ලද බටර් සහ සීනි. කහපාට හා කසයක් එකතු කරන්න. වැනිලා සමග බටර්. එක් එක් එකතු කිරීමට පෙර හොඳින් ඇවිස්සීමත්, කට්ටල් දෙකක් මිශ්රණය එකතු කරන්න. 4. ඇනූ දෙකකට සමාන ඇනූ වෙන් කරන්න. දිග සෙන්ටිමීටරයක් ​​පමණ සෘජුකෝණාස්රයේ එක් එක් රෝල් කරන්න. එක් එක් ප්ලාස්ටික් අච්චුවකට ප්ලාස්ටික් හැඩයක් ලබා දෙයි. පැය දෙකක හෝ රාත්රියක ශීතකරණයක් තුළ තබන්න. 5. උෂ්ණත්වය අංශක 160 දක්වා උනු. වැනිලා හා චොකලට් පිටි ශීතකරණයක් 1 වන සෘජුකෝණාසාවෙන් පිටතට ගෙන, ෙපොලිඑතිලීන් ඉවත් කරන්න. ඊළඟට පෙදෙසට පෙති කපන්න. සෙන්ටිමීටර 1 ක ඝන පෙති කපා. 6. අච්චුව යොදා, එක් එක් පෙත්තෙන් කැළරි කපා. චොකලට් පෙති කපන ලද වැනිලා පෙති ඇතුලත සහ චොකලට් පෙති ඇතුළත වැනිලා සිමු ඇතුළේ තබන්න. 7. පාච්මන්ට් කඩදාසිවලින් සාදන ලද ෙබ්කිං පත්ර මත සෙ.මී. 4 ක දුරක් කුකීස් තබා විනාඩි 15 ක් පුළුස්සන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම සිසිල් වීමට ඉඩ දෙන්න. 8. අයිසිං කිරීම සඳහා, කුඩු සීනි සහ කිරි 1 tablespoon කස පහර. වැනිලා එකතු කර හොඳින් මිශ්ර. ග්ලාස් ගතිය වැඩියි නම් වැඩි කිරි එකතු කරන්න. ග්ලාස් දියරයක් නම් තවත් සීනි එකතු කරන්න. ශීතකරණයෙන් සිසිල් කුකී සැරසීම.

සේවය: 10-12