පොපි බීජ සමඟ තැඹිලි කෝප්පයක්

පොපි හා සුවඳ පෙනුමැති තැඹිලි කෝප්පයක තැඹිලි කෝප්පයක් "සෑම දෙයක්ම විශිෂ්ටයි!" යනුවෙන් අදහස් කෙරෙයි. මෙම ප්රකාශය ලෝකය මෙන් පැරණියි. මේ කේක් හැමදෙනාම කැමතියි! එපමණක් නොව, අතිරේකව, මම දෙවන කොටස පුළුස්සා දමන්නෙමි. මන්දයත්, සියලු ජනයා මා අසල නොසිටි නිසා මේ සූපශාස්ත්රමය කෘතිම කෘතියට සැලකුවා. ප්රණීත සුවඳ, ඝන, නමුත් එවකට මෘදු හා impregnated crumb. මෙම කප්කේක් උදෑසන තේ සඳහා උදෑසන ආහාරය සහ රාත්රී ආහාරය සඳහා අතුරුපස සඳහා හොඳය. සහ කැලරි ගැන කරදර නොවන්න ... ඔබ පසුව ඔවුන් ගැන සිතා බලන්න. දැන් මම අවශ්ය සියලු අමුද්රව්ය ගබඩා කර තබා වහාම මෙම මායික කප් කේක් නිර්මාණය කිරීමට යන්නෙමි, මම ඔබේ පවුල තුළ ඔබේ ප්රියතම එකක් බවට පත්වනු ඇතැයි මා විශ්වාසයි!

පොපි හා සුවඳ පෙනුමැති තැඹිලි කෝප්පයක තැඹිලි කෝප්පයක් "සෑම දෙයක්ම විශිෂ්ටයි!" යනුවෙන් අදහස් කෙරෙයි. මෙම ප්රකාශය ලෝකය මෙන් පැරණියි. මේ කේක් හැමදෙනාම කැමතියි! එපමණක් නොව, අතිරේකව, මම දෙවන කොටස පුළුස්සා දමන්නෙමි. මන්දයත්, සියලු ජනයා මා අසල නොසිටි නිසා මේ සූපශාස්ත්රමය කෘතිම කෘතියට සැලකුවා. ප්රණීත සුවඳ, ඝන, නමුත් එවකට මෘදු හා impregnated crumb. මෙම කප්කේක් උදෑසන තේ සඳහා උදෑසන ආහාරය සහ රාත්රී ආහාරය සඳහා අතුරුපස සඳහා හොඳය. සහ කැලරි ගැන කරදර නොවන්න ... ඔබ පසුව ඔවුන් ගැන සිතා බලන්න. දැන් මම අවශ්ය සියලු අමුද්රව්ය ගබඩා කර තබා වහාම මෙම මායික කප් කේක් නිර්මාණය කිරීමට යන්නෙමි, මම ඔබේ පවුල තුළ ඔබේ ප්රියතම එකක් බවට පත්වනු ඇතැයි මා විශ්වාසයි!

අමුද්රව්ය: උපදෙස්