බීමාර් පානය

පලතුරු පැළවල ප්රයෝජනවත් ගුණාංග වෙනත් පලතුරු හා බෙරි අතර රෝසබත් විශේෂ ස්ථානයක් වන විටමින් C ඉතා ඉහළ අන්තර්ගතය නිසා, ලෙමන් වලදී, මෙම විටමින් වර්ග ගබඩාව සලකා බැලීමට පුරුදුවී සිටින අතර එය බල්ලා රෝසියට වඩා පස් ගුණයකින් අඩු වේ. ඇතැම් විට කෘමි නාශක පිළිබද සමහර පොත් වල කුරුඳු හෝ ඩැහැස්ක් රෝසයක් ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. එහි පලතුරු බීම ශරීරයේ ප්රතිශක්තිය හා සමස්ත ප්රතිරෝධය පශ්චාත්තාප රෝග වලට වැඩි කරයි. වසංගත තත්ත්වයන්, ශීත ඍතුවේ වසන්ත සමයේ දී වේගයෙන් තෙහෙට්ටුව, කොලරෙතිස්, බැක්ටීරියාකාරි, ප්රතිසෝධක හා අන්තරායකාරී යන රෝග සඳහා ප්රයෝජනවත් වේ.අවසානීය සංසිද්ධිවලදී ඉහල මාත්රාවලින් රෝස උකුල් වලින් පානය කළ හැකි අතර එය ඉතා කලාතුරකිනි. මෙම උකුල හෝ සූපන පිළියෙල කිරීමට පෙර සම්පූර්ණ වශයෙන් භාවිතා කළ හැක. විටමින් C ආලෝකයේ දී දිරාපත් වන බැවින් මෙම පානය නොකැඩූ ආහාරවලින් සාදා ඇත. මේ සඳහා බොහෝ විට නව බෙරි කිහිපයක් සහ උතුරන වතුර කොටසක් එක් කිරීම දිනපතා තාපය භාවිතා කරන්න. බල්ලෙකුගෙන් බීමක් පානයෙන් පෝරුවක් මාර්ගයෙන් වැඩිවිය.

පලතුරු පැළවල ප්රයෝජනවත් ගුණාංග වෙනත් පලතුරු හා බෙරි අතර රෝසබත් විශේෂ ස්ථානයක් වන විටමින් C ඉතා ඉහළ අන්තර්ගතය නිසා, ලෙමන් වලදී, මෙම විටමින් වර්ග ගබඩාව සලකා බැලීමට පුරුදුවී සිටින අතර එය බල්ලා රෝසියට වඩා පස් ගුණයකින් අඩු වේ. ඇතැම් විට කෘමි නාශක පිළිබද සමහර පොත් වල කුරුඳු හෝ ඩැහැස්ක් රෝසයක් ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. එහි පලතුරු බීම ශරීරයේ ප්රතිශක්තිය හා සමස්ත ප්රතිරෝධය පශ්චාත්තාප රෝග වලට වැඩි කරයි. වසංගත තත්ත්වයන්, ශීත ඍතුවේ වසන්ත සමයේ දී වේගයෙන් තෙහෙට්ටුව, කොලරෙතිස්, බැක්ටීරියාකාරි, ප්රතිසෝධක හා අන්තරායකාරී යන රෝග සඳහා ප්රයෝජනවත් වේ.අවසානීය සංසිද්ධිවලදී ඉහල මාත්රාවලින් රෝස උකුල් වලින් පානය කළ හැකි අතර එය ඉතා කලාතුරකිනි. මෙම උකුල හෝ සූපන පිළියෙල කිරීමට පෙර සම්පූර්ණ වශයෙන් භාවිතා කළ හැක. විටමින් C ආලෝකයේ දී දිරාපත් වන බැවින් මෙම පානය නොකැඩූ ආහාරවලින් සාදා ඇත. මේ සඳහා බොහෝ විට නව බෙරි කිහිපයක් සහ උතුරන වතුර කොටසක් එක් කිරීම දිනපතා තාපය භාවිතා කරන්න. බල්ලෙකුගෙන් බීමක් පානයෙන් පෝරුවක් මාර්ගයෙන් වැඩිවිය.

අමුද්රව්ය: උපදෙස්